Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης (πρακτικά 11ης, 12ης, 14ης συνεδρίας) η Βιβλιοθήκη προχώρησε στη δημιουργία πολιτικής συγγραφής και κατάθεσης πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβώ

 

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη της κυπριακής αλιείας και τα προγράμματα που εφαρμόζει στοχεύουν στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της Κύπρου, στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας σε διεθνή ύδατα, στην πρόληψη, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας, στην κατασκευή και διαχείριση των αλιευτικών καταφυγίων και στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας σύγχρονης νομοθεσίας.