Οδηγίες Νέας Προσέγγισης & Εναρμονισμένα Πρότυπα (Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης)

Στην προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών, η Ε.Ε. εφάρμοσε μια νέα στρατηγική η οποία ονομάστηκε “Νέα Προσέγγιση – New Approach”. Η στρατηγική αυτή νουθετήθηκε από όλες τις χώρες μέλη και δημιουργήθηκαν οι “Οδηγίες Νέας Προσέγγισης – New Approach Directives” οι οποίες αναφέρονται στην εθελοντική χρήση των προτύπων ως τη μέθοδο με την οποία ικανοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις των Οδηγιών.
Θέματα: 
Τύπος πηγής: