Αρχείο Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδας

Η αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "Αρχείο Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδας" αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις των άρθρων 741 κ.επ. του Αστικού Κώδικα, και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την έρευνα και θεωρητική ανάπτυξη αναφορικά με την οπτική επικοινωνία στην Ελλάδα. Η σύσταση της έλαβε χώρα το 2012 και η πρώτη της έρευνα παρουσιάστηκε το 2015.
Resource type: 
Access: 
Bibliographic