Εργαλείο Refworks

Το Refworks είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας και διαχείρισης βιβλιογραφίας, σχεδιασμένο ώστε να βοηθά τους ερευνητές να συγκεντρώνουν, να διαχειρίζονται, να αποθηκεύουν και να μοιράζονται βιβλιογραφικά δεδομένα, καθώς επίσης και να δημιουργούν τη δική τους βιβλιογραφική βάση δεδομένων.

Το RefWorks παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού. Ο χρήστης εισάγει βιβλιογραφικές αναφορές: 

  • απευθείας από βάσεις δεδομένων και Google Scholar
  • από ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου
  • πληκτρολογώντας ο ίδιος τα βιβλιογραφικά στοιχεία της πηγής (manually) 

Επιπλέον, επιτρέπει τη μορφοποίηση των αναφορών αυτών σύμφωνα με τα διάφορα πρότυπα βιβλιογραφίας (APA, Harvard, MLA, Vancouver, κ.ά.) και τη δημιουργία παραπομπών και λίστας βιβλιογραφίας σε εργασίες, επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα, κλπ. Ο χρήστης κατά τη συγγραφή άρθρων, εργασιών ή διατριβών, έχει τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογής  Write-N-Cite να εισάγει αυτόματα τις μορφοποιημένες βιβλιογραφικές αναφορές. 

Ο χρήστης μοιράζεται το περιεχόμενο της προσωπικής του βάσης δεδομένων με άλλους χρήστες παρέχοντας τους τη δυνατότητα να αναζητούν και να βλέπουν τις βιβλιογραφικές αναφορές που έχει συμπεριλάβει στην προσωπική του βάση δεδομένων, να εξάγουν (export) βιβλιογραφικά δεδομένα, να δημιουργούν λίστες βιβλιογραφίας κλπ.

 

Σημείωση: Το RefWorks είναι καθαρά δικτυακή εφαρμογή και δεν απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος ή των δεδομένων στον υπολογιστή.

Δικαίωμα χρήσης του RefWorks έχουν όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού RefWorks μέσα από το δίκτυο του πανεπιστημίου, ώστε ο χρήστης να έχει δικαίωμα πρόσβασης εντός αλλά και εκτός πανεπιστημιακού δικτύου. 

 

Παρακολουθείστε σχετικά tutorials που θα σας διευκολύνουν στη χρήση του εργαλείου.