Μετρήσεις

Η Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω διάφορων εφαρμογών να παρακολουθούν την επιρροή του ερευνητικού τους έργου στην επιστημονική κοινότητα.

Βιβλιομετρικές μετρήσεις

Δείκτες μέτρησης από διεθνή βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων

Εναλλακτικές μετρήσεις (Altmetric)

Παρακολούθηση της απήχησης της έρευνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης