Δανεισμός

Δανεισμός Υλικού

Το υλικό της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ, ως προς τη δυνατότητα δανεισμού του, διακρίνεται στις πιο κάτω κατηγορίες:

α) Κύρια Συλλογή: Περιλαμβάνει υλικό που δανείζεται σε όλους τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Η διάρκεια του δανεισμού διαφέρει ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη. Επίσης, το υλικό αυτής της κατηγορίας διατίθεται και για διαδανεισμό.

β) Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού: Περιλαμβάνει υλικό υψηλής ζήτησης, το οποίο μεταφέρεται προσωρινά από την Κύρια Συλλογή και συγκεντρώνεται σε ειδικό χώρο της Βιβλιοθήκης για να είναι πιο εύκολη η πρόσβασή του. Αποτελείται από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, που οι διδάσκοντες έχουν ορίσει ως σημαντικό για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Το υλικό αυτό δανείζεται μόνο σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές Erasmus ως εξής:

  • κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για τρεις (3) ώρες
  • μετά τις 7η ώρα το απόγευμα, με την υποχρέωση επιστροφής μέχρι τις 12:00 της επόμενης ημέρας
  • κάθε Παρασκευή, από τις 19:00 μέχρι τις 12:00 της επομένης Δευτέρας.
Στο Ακαδημαϊκό Προσωπικό και Ειδικούς Επιστήμονες το υλικό δανείζετε μόνο για μία (1) μέρα.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής υλικού που ανήκει σε αυτή τη συλλογή, το πρόστιμο ανέρχεται σε €0,50 ανά ώρα. Για το υλικό της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού οι χρήστες δεν μπορούν να κάνουν ανανέωση ή κράτηση.

γ) Μη Δανειζόμενο Υλικό: Περιλαμβάνει περιοδικά, εφημερίδες, χάρτες, υλικό αρχειακής και ιστορικής σημασίας και το πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εγχειρίδια, κλπ.) της Βιβλιοθήκης. Το υλικό αυτό δε δανείζεται και η χρήση του επιτρέπεται μόνο μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
Το υλικό που απομακρύνεται από τη Βιβλιοθήκη, παραμένει στην προσωπική ευθύνη του μέλους μέχρι να επιστραφεί.

δ) Λογοτεχνική συλλογή: περιλαμβάνει λογοτεχνικά βιβλία. Η διάρκεια δανεισμού για όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης είναι για δεκαπέντε (15) μέρες. Το υλικό συγκεντρώνεται σε ειδικό χώρο της βιβλιοθήκης για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση του.

ε) Κυπρολογική συλλογή: περιλαμβάνει βιβλία που έχουν εκδοθεί στη Κύπρο, ή έχουν γραφτεί από κύπριο συγγραφέα ή έχουν σαν θέμα τη Κύπρο. Το υλικό δανείζεται κανονικά σε όλους με τα δικαιώματα της κύριας συλλογής.

στ) Συλλογή Κέντρου Γλωσσών: περιλαμβάνει βιβλία που αφορούν το Κέντρο Γλωσσών, δηλαδή βιβλία εκμάθησης της γλωσσών όπως τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κ.α. Τα βιβλία της συλλογής δανείζονται κανονικά σε όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης με τα δικαιώματα της κύριας συλλογής. Το υλικό συγκεντρώνεται σε ειδικό χώρο της βιβλιοθήκης για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση του.

ζ) Συλλογή ΑΤΙ: περιλαμβάνει βιβλία που επιλέγηκαν για να συμπεριληφθούν στην συλλογή της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ. Παλαιότερα ανήκαν στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Το υλικό δανείζεται κανονικά σε όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης με τα δικαιώματα της κύριας συλλογής. Το υλικό βρίσκεται σε απομακρυσμένο βιβλιοστάσιο και για το δανεισμό του συμπληρώνεται το έντυπο μεταφοράς βιβλίου από βιβλιοστάσιο.

η) Οπτικοακουστικό υλικό: περιλαμβάνει όλο το οπτικοακουστικό υλικό της βιβλιοθήκης όπως CD, DVD, Slides, microfilms, κασέτες ήχου, κασέτες βίντεο κ.α. Αν πρόκειται για οπτικοακουστικό υλικό το οποίο συνοδεύει βιβλίο τότε το υλικό δανείζεται με τους κανόνες του βιβλίου που συνοδεύει. Αν πρόκειται για οπτικοακουστικό υλικό που δεν συνοδεύεται τότε δανείζεται σε όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης για δεκαπέντε (15) μέρες.

Θ) Συλλογή Βασίλη Μιχαηλίδη: περιλαμβάνει βιβλία σχετικά με τον εθνικό μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη. Το υλικό δανείζεται κανονικά σε όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης για δεκαπέντε (15) μέρες. Το υλικό βρίσκεται σε ειδικές προθήκες έκθεσης.

Ι) Συλλογή Standards: περιλαμβάνει πρότυπα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το υλικό αυτό δανείζεται σε όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης εκτός από τους εξωτερικούς χρήστες για επτά (7) ημέρες.

Κ) Συλλογή Ανοικτού Πανεπιστημίου: περιλαμβάνει βιβλία που ανήκουν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και έχουν μεταφερθεί στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ. Το υλικό δανείζεται κανονικά σε όλους με τα δικαιώματα της κύριας συλλογής.

Δικαιώματα Δανεισμού

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ δανείζονται υλικό από όλα τα παραρτήματα της βιβλιοθήκης αφού παρουσιάσουν την Κάρτα Μέλους στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών.
Τα δικαιώματα δανεισμού για την κύρια συλλογή ανά κατηγορία μελών είναι τα εξής:

Ιδιότητα Μέλους

Αριθμός αντιτύπων

Χρονικό διάστημα δανεισμού

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Είκοσι πέντε (25)

Κατά την διάρκεια μίας (1) περιόδου του ημερολογιακού έτους *

Ειδικός Επιστήμονας

Δέκα πέντε (15)

Κατά την διάρκεια μίας (1) περιόδου του ημερολογιακού έτους *

Προπτυχιακός Φοιτητής

Έξι (6)

Δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές επιπέδου Μάστερ

Δέκα (10)

Είκοσι μία (21) ημερολογιακές μέρες

Φοιτητές από ανταλλαγή

Έξι (6)

Δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες

Διοικητικό Προσωπικό

Έξι (6)

Δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες

Μεταπτυχιακός φοιτητής επιπέδου Διδακτορικού

Δέκα (10)

Είκοσι μία (21) ημερολογιακές μέρες

Ιατρικό και Νοσηλευτικό  προσωπικό Νοσοκομείων

Δέκα (10)

Είκοσι μία (21) ημερολογιακές μέρες

Εξωτερικός Χρήστης

Πέντε (5)

Δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες

Μέλος συνεργασίας

Πέντε (5)

Δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες

Απόφοιτος

Έξι (6)

Δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες

*Περίοδοι ημερολογιακού έτους
(α) 1η Περίοδος (1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκέμβρη)
(β) 2η Περίοδος (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου)
(γ) 3η περίοδος (1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου)
Το αργότερο 5 μέρες πριν από τη λήξη κάθε μιας από τις τρεις παραπάνω περιόδους τα βιβλία θα πρέπει να επιστρέφονται στη Βιβλιοθήκη.

Όροι Δανεισμού

Ανανέωση Δανεισμού

Η ανανέωση του δανειζόμενου υλικού γίνεται ανάλογα με την κατηγορία του μέλους ως εξής:

  • Ακαδημαϊκό προσωπικό, Ειδικός Επιστήμονας, Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Διδακτορικό και Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό: μέχρι 3 συνεχόμενες φορές
  • Προπτυχιακοί φοιτητές, Φοιτητές από ανταλλαγή, Διοικητικό προσωπικό και Απόφοιτοι: μέχρι 2 συνεχόμενες φορές
  • Εξωτερικοί χρήστες και Μέλη Συνεργασίας: μόνο 1 φορά
  • Οι ανανεώσεις μπορούν να γίνονται είτε στη Βιβλιοθήκη παρουσιάζοντας την Κάρτα Μέλους είτε ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Καταλόγου (ΟPAC) της Βιβλιοθήκης ή τηλεφωνικώς στο 25002518 ή ακόμα και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο library@cut.ac.cy

Οι ανανεώσεις υλικού δεν είναι εφικτές όταν ο δανεισμός του είναι εκπρόθεσμος και υπάρχει πρόστιμο ή όταν το υλικό έχει ήδη κρατηθεί από άλλο χρήστη.

Κράτηση Υλικού

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση σε υλικό όλων των συλλογών της βιβλιοθήκης εκτός από τη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού. Προϋπόθεση για κράτηση είναι το υλικό να είναι ήδη δανεισμένο σε άλλο χρήστη. Η κράτηση γίνεται παρουσιάζοντας την Κάρτα Μέλους στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών ή μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης επιλέγοντας την εντολή “Place Hold” στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC) της Βιβλιοθήκης. Μόλις επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη το υλικό, ο χρήστης ειδοποιείται τηλεφωνικώς ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προσέλθει στη Βιβλιοθήκη και να το παραλάβει. Εάν δεν προσέλθει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης, η κράτηση ακυρώνεται.
Δεν μπορεί να γίνει κράτηση για υλικό το οποίο ανήκει στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού. Για τις κρατήσεις ισχύει πάντοτε η σειρά προτεραιότητας.

Ανάκληση Υλικού

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα, όταν κρίνεται απαραίτητο, να ζητά πίσω βιβλία που έχουν δανειστεί, εκ μέρους των ενδιαφερομένων χρηστών, μετά από διάστημα επτά (7) ημερών από την αρχική ημερομηνία δανεισμού τους. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης επικοινωνεί με τηλεφωνική ή/και γραπτή ειδοποίηση προς το χρήστη που έχει δανειστεί το υλικό. Αν ο χρήστης δεν ανταποκριθεί στην ειδοποίηση, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο.

Επιστροφή Υλικού

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών το υλικό που έχει δανειστεί εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη. Οι ώρες δανεισμού και επιστροφής υλικού της Βιβλιοθήκης τηρούνται αυστηρά και ισχύουν για όλες τις κατηγορίες χρηστών.

Αντικατάσταση χαμένου ή φθαρμένου υλικού

Το προς δανεισμό υλικό επιθεωρείται κατά το δανεισμό και κατά την επιστροφή του. Σε περίπτωση καταστροφής, σοβαρής φθοράς ή απώλειας του υλικού ο χρήστης οφείλει να το αναφέρει στη Βιβλιοθήκη και είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το υλικό ή να καταβάλει στη Βιβλιοθήκη ποσό αντίστοιχο με την τιμή του τεκμηρίου.

Το χαμένο υλικό παραμένει ιδιοκτησία της Βιβλιοθήκης και εάν βρεθεί μεταγενέστερα θα πρέπει να επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη. Το υλικό το οποίο έχει καταστραφεί ή φθαρεί ανήκει στη Βιβλιοθήκη και φυλάσσετε σε ειδικό αρχείο.

Το βιβλίο το οποίο θα αντικατασταθεί αν αγορασθεί από το χρήστη θα πρέπει να είναι η ακριβής έκδοση και θα πρέπει να γίνει εντός ενός μήνα για όλους τους χρήστες της βιβλιοθήκης εκτός από τους φοιτητές που η χρονική διάρκεια για αντικατάσταση μπορεί να γίνει μέχρι τις επόμενες εγγραφές στο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Αν το υλικό που θα πρέπει να αντικατασταθεί δεν υπάρχει στην αγορά, είναι out of print, τότε θα πρέπει ο χρήστης να πληρώσει το συνολικό κόστος αγοράς που στοίχισε στη βιβλιοθήκη.

Ο χρήστης αν έχει καθυστερήσει να ενημερώσει τη βιβλιοθήκη για τη φθορά ή απώλεια του υλικού που έχει στη κατοχή του θα πρέπει να πληρώσει και το ανάλογο πρόστιμο από καθυστέρηση υλικού.

Εκπρόθεσμες επιστροφές

Χρήστες που επιστρέφουν το υλικό που δανείστηκαν μετά από την ημερομηνία ή την ώρα που είχε οριστεί κατά το δανεισμό του, υποχρεούνται να καταβάλουν χρηματικό πρόστιμο ανάλογο της καθυστέρησης. Το κόστος είναι για όλες τις συλλογές 0,40σεντ την ημέρα και για την Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού 0,50 σεντ την ώρα.
Όταν για ένα χρήστη εκκρεμεί πρόστιμο, δεν μπορεί να δανειστεί ή να ανανεώσει άλλο υλικό από τη Βιβλιοθήκη μέχρι την εξόφληση του. Επίσης φοιτητές που στο λογαριασμό τους εκκρεμεί πρόστιμο δεν μπορούν να εγγραφούν στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο ή να αποφοιτήσουν εάν δεν εξοφλήσουν πρώτα τις οφειλές τους.

Μεταφορά υλικού μεταξύ παραρτημάτων

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν υλικό από απομακρυσμένα βιβλιοστάσια όπως αυτό το οποίο βρίσκεται η συλλογή ΑΤΙ. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το έντυπο μεταφοράς υλικού και το παραδίδει στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών. Όταν το υλικό παραληφθεί στη βιβλιοθήκη, ειδοποιείται το μέλος για να δανεισθεί το υλικό που ζήτησε.

Δανεισμός από άλλες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο συμμετοχής της στην Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυβ) παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη των Βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στην ΚΚυβ να μπορούν να επισκέπτονται τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες και να δανείζονται ή να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους.

Στη συνεργασία αυτή συμμετέχουν οι Βιβλιοθήκες των πιο κάτω οργανισμών: α) Πανεπιστήμιο Κύπρου, β) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γ) Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δ) Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ε) Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στ) Πανεπιστήμιο Frederick ζ) Πανεπιστήμιο Νεάπολις

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Διδακτορικοί Φοιτητές, Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό του εκάστοτε Πανεπιστημίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως μελετήσουν τους κανόνες και τους όρους εγγραφής και να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση Αίτηση εγγραφής μέλους σε άλλη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη της Κύπρου ή το έντυπο εγγραφής μέλους σε άλλη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη της Κύπρου έτσι ώστε να αναλάβει η Βιβλιοθήκη στην οποία είναι μέλη να στείλει την αίτηση στη/στις Βιβλιοθήκη/ες της επιλογής τους.

Πίνακας Κανόνων Δανεισμού για μέλη άλλων Πανεπιστημίων

ΚΑΝΟΝΕΣ Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Frederick Πανεπιστήμιο Νεάπολις
Συλλογές προς Δανεισμό Κύρια Συλλογή Κύρια Συλλογή Κύρια Συλλογή Κύρια Συλλογή Κύρια Συλλογή Κύρια Συλλογή Κύρια Συλλογή
Αρ. Δανειζόμενου Υλικού / μέρες
Προπτυχιακός 7/21 μέρες 5/15 μέρες 5/15 μέρες 2/10 μέρες 2/10 μέρες 2/14 μέρες 3/15 μέρες
Μεταπτυχιακός 7/21 μέρες 5/15 μέρες 5/15 μέρες 4/14 μέρες 4/14 μέρες 4/14 μέρες 3/15 μέρες
Διδακτορικός 7/21 μέρες 5/15 μέρες 5/15 μέρες 5/15 μέρες 4/14 μέρες 5/14 μέρες 3/15 μέρες
Ακαδημαϊκός 7/21 μέρες 5/15 μέρες 5/15 μέρες 6/14 μέρες 6/14 μέρες 5/14 μέρες 3/15 μέρες
Διοικητικός 7/21 μέρες 5/15 μέρες 5/15 μέρες 2/10 μέρες 2/10 μέρες 4/14 μέρες 3/15 μέρες
Αριθμός ανανεώσεων 2 2 2 2 2 2 2
Πρόστιμο για καθυστερήσεις επιστροφών 0,40 € Ημερησίως 0,40 € Ημερησίως 0,40 € Ημερησίως 0,40 € Ημερησίως 0,40 € Ημερησίως 0,40 € Ημερησίως 0,40 € Ημερησίως
Δικαίωμα Ανάκλησης ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Πρόστιμο για καθυστερήσεις Επιστροφών μετά από Ανάκληση 1.70 € Ημερησίως 1.70 € Ημερησίως 1.70 € Ημερησίως 1.70 € Ημερησίως 1.70 € Ημερησίως 1.70 € Ημερησίως 1.70 € Ημερησίως