Ηλεκτρονική κατάθεση προπτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών

Με απόφαση της Συγκλήτου (136η Συνεδρία , 7 Οκτωβρίου 2020) οι φοιτητές του ΤΠΚ μπορούν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά την κατάθεση των προπτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.

Η ηλεκτρονική κατάθεση της εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται με την Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Περιεχομένου υπογεγραμμένη από το/η φοιτητή/τρία. Πρώτου προχωρήσετε με την ηλεκτρονική κατάθεση της εργασίας παρακαλούμε όπως υπογράψετε την αντίστοιχη Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Περιεχομένου και στη συνέχεια κατωρήστε το αρχείο στο Μέρος Γ της ηλεκτρονικής αίτησης.

Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Περιεχομένου για Πτυχιακές Εργασίες

Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Περιεχομένου για Μεταπτυχιακές Εργασίες

Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Περιεχομένου για Διδακτορικές Διατριβές

Μέρος Α - Στοιχεία Εργασίας
Εισάγεται το όνομα του συγγραφέα.
Enter appropriate subject keywords for this item
Enter the abstract of the item in Greek
Enter the abstract of the item in English