Χρηματοδότηση δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης

Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης
Η Βιβλιοθήκη μέσω της συμμετοχής της στην Κοινοπραξία Κυπριακών Bιβλιοθηκών (ΚΚυβ) προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ να δημοσιεύουν σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης χωρίς επιπλέον κόστος.

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund
Το ταμείο «CUT Open Access Author Fund» καλύπτει το κόστος και τα τέλη που συνδέονται με την εκδοτική δραστηριότητα ανοικτής πρόσβασης (Article Processing Charges/APC) μόνο για τα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο Directory of Open Access Journals (DOAJ). Τα συνδρομητικά και υβριδικά περιοδικά δεν καλύπτονται από το ταμείο.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα διαχείρισης δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης:
Email: openaccess.admin@cut.ac.cy