Χρηματοδότηση δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης

Συμφωνίες με εκδότες
Η Βιβλιοθήκη μέσω της συμμετοχής της στην Κοινοπραξία Κυπριακών Bιβλιοθηκών (ΚΚυβ) προσφέρει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, διδακτορικοί φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους ή μερικής φοίτησης, να δημοσιεύουν σε υβριδικά περιοδικά χωρίς κόστος.

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund
Το ταμείο «CUT Open Access Author Fund» καλύπτει το κόστος και τα τέλη που συνδέονται με την εκδοτική δραστηριότητα ανοικτής πρόσβασης (Article Processing Charges/APC) μόνο για τα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο Directory of Open Access Journals (DOAJ). Τα συνδρομητικά και υβριδικά περιοδικά δεν καλύπτονται από το ταμείο.

Remedica Open Access Author Fund
Το ταμείο «Remedica Open Access Author Fund» καλύπτει το κόστος και τα τέλη που συνδέονται με την εκδοτική δραστηριότητα ανοικτής πρόσβασης (Article Processing Charges/APC) μόνο για τα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα διαχείρισης δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης:
Email: openaccess.admin@cut.ac.cy