Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις

Στις 20-21 Απριλίου 2007/21η Συνεδρία, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ) αποφάσισε όπως δοθούν οδηγίες στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου να αναφέρουν τις δημοσιεύσεις τους στο Πανεπιστήμιο και επιπρόσθετα να καταθέτουν ένα αντίγραφο των δημοσιεύσεων ή των βιβλίων τους στη βιβλιοθήκη. Παράλληλα αποφασίστηκε όπως όλα τα μέλη της ΠΔΕ καταθέσουν τα βιβλία και τα άρθρα τους στη βιβλιοθήκη ώστε αυτά να καταχωρηθούν.

Το ιδρυματικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ παρέχει τη δυνατότητα κατάθεσης επιστημονικού υλικού στα μέλη του ΤΕΠΑΚ. Η κατάθεση τεκμηρίων στο ΚΤΙΣΙΣ μπορεί να γίνει με δύο μεθόδους:

  • αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: library.dspace@cut.ac.cy
  • μέθοδος της αυτο-αρχειοθέτησης (self-archiving): γίνεται εγγραφή και αποδοχή του χρήστη στο σύστημα όπου μπορεί να καταθέσει την εργασία του.

Για την υποβολή τεκμηρίων προαπαιτείται η εγγραφή του χρήστη στο ΚΤΙΣΙΣ . Η ομάδα διαχείρισης του καταθετηρίου παραχωρεί το δικαίωμα στο χρήστη να υποβάλει το έργο του στην ανάλογη συλλογή.