Διαδικασία κατάθεσης

Η κατάθεση τεκμηρίων στο ΚΤΙΣΙΣ μπορεί να γίνει με δύο μεθόδους:

  • αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: library.dspace@cut.ac.cy
  • μέσω της μεθόδου της αυτοαρχειοθέτησης (self-archiving): γίνεται εγγραφή και αποδοχή του χρήστη στο σύστημα, όπου μπορεί να καταθέσει το έργο του.

 

Εγγραφή

Για την υποβολή τεκμηρίων προαπαιτείται η εγγραφή του χρήστη στο ΚΤΙΣΙΣ. Η Ομάδα Διαχείρισης του καταθετηρίου παραχωρεί το δικαίωμα στο χρήστη να υποβάλει το έργο του στην αντίστοιχη συλλογή.

Υποβολή τεκμηρίου - Μέθοδος Αυτοαρχειοθέτησης

Η κατάθεση του τεκμηρίου γίνεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο το χρήστη, ο οποίος αφού συνδεθεί στο ιδρυματικό καταθετήριο, ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία κατάθεσης:

  1. υποβολή στοιχείων περιγραφής του τεκμηρίου
  2. υποβολή τεκμηρίου σε μορφή pdf
  3. επιλογή Άδειας Creative Commons
  4. αποδοχή της Άδειας Ηλεκτρονικής Διάθεσης Περιεχομένου

Όταν το τεκμήριο εισαχθεί επιτυχώς στο σύστημα και προτού δημοσιευτεί στο ΚΤΙΣΙΣ, περνά από στάδια ελέγχου:

  • Επεξεργασία και έλεγχος των μεταδεδομένων
  • Ανάρτηση στο διαδίκτυο

Στη συνέχεια, δίνεται στο τεκμήριο μια μόνιμη διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) ως αναγνωριστικού. Το συγκεκριμένο αναγνωριστικό παραμένει σταθερό για κάθε τεκμήριο, ακόμα και αν το σύστημα δεχθεί αλλαγές ή μεταφερθεί σε νέο εξοπλισμό. Τα μόνιμα URL αποδίδονται (σύμφωνα με το σύστημα Handle το οποίο διαχειρίζεται και δημιουργεί μόνιμα αναγνωριστικά, γνωστά ως "handles") για ψηφιακά τεκμήρια και άλλες πηγές του διαδικτύου