Διαχείριση Ακαδημαϊκού Χαρτοφυλακίου

Το ΚΤΙΣΙΣ είναι ένα Πληροφοριακό Συστήματα Διαχείρισης της Έρευνας (CRIS) το οποίο περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό αφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ΚΤΙΣΙΣ παρέχει τη δυνατότητα στα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)να προσθέσουν και να προβάλουν πέρα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις το σύνολο της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Μέσω του συστήματος ΚΤΙΣΙΣ παρέχεται διαφάνεια στα ερευνητικά δεδομένα του ιδρύματος καθώς παρέχονται σε διεθνείς συσσωρευτές επιστημονικών δεδομένων όπως είναι το OpenAIRE, re3data.org, OpenDOAR, CORE, DART Europe καθιστώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα άμεσα προσβάσιμα στην τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης και της Ανοικτής Πρόσβασης.

Πληροφορίες για το έργο

Η Βιβλιοθήκη ακολουθώντας τις οδηγίες του European University Association (EUA) από το EUA Working Group on Open Access (Μαδρίτη, Μάρτιος 2008) προχώρησε στη δημιουργία του ιδρυματικού καταθετηρίου ΚΤΙΣΙΣ. Για την επιλογή του λογισμικού συμβουλεύτηκε τις οδηγίες του Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER), οι οποίες αναφέρονται σε δυο λογισμικά ανοιχτού κώδικα συμβατά με το πρωτόκολλο συγκομιδής δεδομένων OAI-PMH, το E-prints και το DSpace. Κατόπιν έρευνας αποφασίστηκε η χρήση του λογισμικού DSpace.To Dspace έχει αναπτυχθεί στα εργαστήρια της Hewlett Packard ως μη εμπορικό προϊόν με τη συμβολή της Βιβλιοθήκης του MIT. Ακολουθεί πλήρως τα διεθνή πρότυπα όπως είναι το Dublin Core και είναι συμβατό με το πρωτόκολλο συγκομιδής μεταδεδομένων OAI-PMH. Το DSpace παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης της ψηφιακής συλλογής από το χρήστη (self- deposit) και διατηρεί το υλικό που έχει αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα (long-term reservation).

Στόχοι και επιδιώξεις ΚΤΙΣΙΣ

  • Συγκέντρωση και διάδοση της πνευματικής παραγωγής του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, όπως επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά προγράμματα, διατριβές, δημοσιεύσεις σε συνέδρια, διπλωμάτα ευρεσυτεχνίας κ.α.
  • Διασφάλιση της ποιότητας του υλικού και μακροχρόνια διατήρηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Η προβολή των επιστημονικών δημοσιεύσεων του πανεπιστημίου σε διεθνές επίπεδο.
  • Παρακολούθηση της ερευνητικής παραγωγής του πανεπιστημίου και παροχή μετρήσεων για την ερευνητική δραστηριότητα.