Εθνικός Αντιπρόσωπος Διαχείρισης ISIL Κύπρου

ISIL: Ο Διεθνής Τυποποιημένος Κωδικός για Βιβλιοθήκες

Ο κωδικός ISIL είναι ο Διεθνής Τυποποιημένος Κωδικός που μπορεί να οριστεί σε μια βιβλιοθήκη. Για τη Κύπρο, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διαχείρισης του ISIL για τις βιβλιοθήκες έχει οριστεί η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ένας κωδικός ISIL προσδιορίζει μοναδικά μια βιβλιοθήκη. Το ISIL προορίζεται προς χρήση από τις βιβλιοθήκες και τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τις βιβλιοθήκες, όπως οι εκδότες και οι προμηθευτές. Το ISIL είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε βιβλιοθήκες οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες που παρέχουν υπηρεσίες σε βιβλιογραφικό περιβάλλον (π.χ. δημιουργία των μηχαναναγνώσιμων πληροφοριών).

Ένα ISIL προσδιορίζει μια βιβλιοθήκη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της. Οποιαδήποτε βιβλιοθήκη η οποία συμμετέχει στη διεθνή βιβλιοθηκονομική κοινότητα μπορεί να αποκτήσει ένα κωδικό ISIL.

Απόκτηση ISIL

Για να αποκτήσει ο οργανισμός σας κωδικό ISIL, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βιβλιοθήκη του ΤΠΚ στη διεύθυνση library@cut.ac.cy

Η λίστα με τις βιβλιοθήκες της Κύπρου που μπορούν να αποκτήσουν κωδικό ISIL μπορεί να βρεθεί εδώ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Οι κωδικοί ISIL είναι 16-character μεταβλητού μήκους κωδικοί οι οποίοι προσδιορίζουν μοναδικά βιβλιοθήκες σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο.

Η Εθνική Αρχή Βιβλιοθηκών της Δανίας είναι η παγκόσμια αρχή για τις εγγραφές και τη συντήρηση του τυποποιημένου κωδικού. Ο ρόλος της είναι να διατηρεί μια πηγή πληροφοριών για τους εθνικούς αντιπρόσωπους και να εποπτεύει τη χρήση των προθεμάτων για κάθε χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες για το ISIL είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα ISIL Registration Authority.