Αποστολή και Στόχοι

Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΤΠ) είναι να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενισχύοντας την επιστημονική έρευνα και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει ενεργά στο όραμα του Πανεπιστημίου για την παροχή εκπαίδευσης και έρευνας υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσβαση στην πληροφορία και την καταγεγραμμένη γνώση, με τη διεξαγωγή σεμιναρίων καθώς και με την εξασφάλιση και οργάνωση αξιόλογων πηγών πληροφόρησης για την ανάπτυξη ερευνητικών και άλλων δεξιοτήτων από τους χρήστες-μέλη της.

Επιπρόσθετα η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί μέλη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα και βιβλιοθήκες της Κύπρου με σκοπό την καταγραφή και την τεκμηρίωση των έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και της καλλιτεχνικής πολιτιστικής παραγωγής του τόπου.

Στόχοι Βιβλιοθήκης

 • Η ανάπτυξη της συλλογής της Βιβλιοθήκης
 • Η αύξηση χρήσης και αξιοποίησης του υλικού της Βιβλιοθήκης
 • Η εκπαίδευση χρηστών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον εντοπισμό, αξιολόγηση και χρήση της πληροφορίας
 • Η συγκέντρωση, διαφύλαξη και διάδοση της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου
 • Η διευκόλυνση της ανταλλαγής και διάδοσης επιστημονικών πληροφοριών
 • Η συμμετοχή και εκπροσώπηση της Βιβλιοθήκης σε τοπικά και διεθνή συνέδρια
 • Η παροχή ικανοποιητικού χώρου χρήσης της Βιβλιοθήκης
 • Η αναβάθμιση και προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης
 • Η βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων της Βιβλιοθήκης
 • Η παροχή βοήθειας και υποστήριξης στις τοπικές Βιβλιοθήκες
 • Η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου
 • Η ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα της Βιβλιοθήκης
 • Η ενίσχυση των δραστηριοτήτων ενημέρωσης για προετοιμασία μελλοντικών φοιτητών
 • Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της παραγωγικότητας