Συνεργασίες

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, έχει προχωρήσει από τα πρώτα στάδια λειτουργίας της στην ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς οργανισμούς, βιβλιοθήκες και πολιτιστικούς φορείς. Οι συμφωνίες συνεργασίες καλύπτουν θέματα ψηφιοποίησης υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς, καταλογογράφησης υλικού, υποστήριξης αυτοματοποιημένων συστημάτων, εκπαίδευσης προσωπικού και διαμόρφωσης πολιτικών σε βιβλιοθήκες.
Συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες είναι: η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού, η Βιβλιοθήκη Θεατρικού Μουσείου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου, η Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίου Αθανασίου και όλες οι Σχολικές Βιβλιοθήκες της επαρχίας Πάφου και Λεμεσού.

 

Συνεργασία με άλλες Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες

Συνεργασία με άλλες Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο συμμετοχής της στην Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυβ) παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη των Βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στην ΚΚυβ να μπορούν να επισκέπτονται τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες και να δανείζονται ή να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους.

Στη συνεργασία αυτή συμμετέχουν οι Βιβλιοθήκες των πιο κάτω οργανισμών: α) Πανεπιστήμιο Κύπρου, β) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γ) Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δ) Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ε) Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στ) Πανεπιστήμιο Frederick ζ) Πανεπιστήμιο Νεάπολις

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Διδακτορικοί Φοιτητές, Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό του εκάστοτε Πανεπιστημίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως μελετήσουν τους κανόνες και τους όρους εγγραφής και να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση Αίτηση εγγραφής μέλους σε άλλη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη της Κύπρου ή το έντυπο εγγραφής μέλους σε άλλη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη της Κύπρου έτσι ώστε να αναλάβει η Βιβλιοθήκη στην οποία είναι μέλη να στείλει την αίτηση στη/στις Βιβλιοθήκη/ες της επιλογής τους.

 

Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συνεργάζεται άμεσα με τη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού. Η συνεργασία τους εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα του κύκλου εργασιών και διαδικασιών της βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση ενός κοινού αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιοθήκης επιτυγχάνονται κοινές πολιτικές ανάπτυξης συλλογής, δανεισμού, προώθησης και καταλογογράφησης υλικού. Με την κοινή μετάβαση στο αυτοματοποιημένο σύστημα ανοικτού κώδικα KOHA έχει επιτευχθεί η δημιουργία ενός ενοποιημένου ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC), μέσω του οποίου οι χρήστες των δύο Βιβλιοθηκών μπορούν να ενημερώνονται για τις συλλογές τους σε πραγματικό χρόνο, αλλά και για την κατάσταση του προσωπικού τους λογαριασμού.

Η Συλλογή της Δημοτικής Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκης αποτελείται από 60,000 περίπου τόμους βιβλίων (αρκετοί από τους οποίους εμφανίζονται σε πολλαπλά αντίτυπα) και ένα μεγάλο αριθμό περιοδικών και εφημερίδων. Επιπρόσθετα η συλλογή αυτή αυξάνεται ετησίως κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 5% μέσα από αγορές αλλά και δωρεές.

 

Ιερά  Μητρόπολη Λεμεσού

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού εκτιμάται ότι αποτελείται από 15,000 τόμους βιβλίων, αρκετοί από τους οποίους εμφανίζονται σε πολλαπλά αντίτυπα, καθώς επίσης σημαντικό αριθμό περιοδικών θρησκευτικού περιεχομένου. Η θεματολογία του υλικού της καλύπτει κυρίως θρησκευτικά θέματα.  

Η εισαγωγή δεδομένων πραγματοποιείται στο αυτοματοποιημένο σύστημα Βιβλιοθήκης ΑΒΕΚΤ 5.6. με την χρήση των βιβλιοθηκονομικών προτύπων UNIMARC και Dewey classification. 

Η Βιβλιοθήκη έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:

  • Καθορισμός πολιτικής καταλογογράφησης και γραπτών διαδικασιών.
  • Συνεχής και άμεση επαφή με την ομάδα καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού για επίλυση αποριών και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα καταλογογράφησης.
  • Έλεγχοι ποιότητας εγγραφών, τήρηση προτύπων, αξιοπιστίας μεταγραφών, πληρότητας εγγραφών. Αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου του συχνού έλεγχου των εγγραφών της ομάδας – εντοπισμό τυχόντων λαθών – αποστολή και συζήτηση των λαθών προσωπικά με το κάθε άτομο χωριστά.
  • Μηνιαία επίσκεψη στην βιβλιοθήκη για επίβλεψη του έργου.
  • Δημιουργία εκθέσεων ποιοτικής και ποσοτικής προόδου των εργασιών.
  • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας BACK – UP για τα δεδομένα της βάσης της Βιβλιοθήκης.

 

Βιβλιοθήκη Θεατρικού Μουσείου Λεμεσού

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου αποτελείται από 1600 περίπου τόμους θεατρικών και λογοτεχνικών έργων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται πολλαπλά αντίτυπα.  Επιπλέον στη συλλογή  του Θεατρικού Μουσείου περιλαμβάνονται και τίτλοι περιοδικών καθώς επίσης και φωτογραφικό αρχείο. Το έργο της καταλογογράφησης βρίσκεται σε εξέλιξη και η συνεργασία μεταξύ των δύο Βιβλιοθηκών συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Το προσωπικό το οποίο προσλήφθηκε για τη διεκπεραίωση του έργου, έχει εκπαιδευτεί από το Γραφείο Επεξεργασίας Υλικού της ΒΤΠ στο λογισμικό ανοικτού κώδικα KOHA ακολουθώντας τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων MARC21 και LC Classification. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συλλογή της Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου Λεμεσού εμπλουτίζεται διαρκώς με αποδοχή δωρεών.