Κάρτα μέλους βιβλιοθήκης

Όλοι οι χρήστες είναι εφοδιασμένοι με τη προσωπική ταυτότητα μέλους της Βιβλιοθήκης, η οποία ισχύει σε όλες της Βιβλιοθήκες του ΤΕΠΑΚ. 

Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης με την παραλαβή της ταυτότητας του δηλώνει αυτομάτως ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους που διέπουν τον κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ.

Τα μέλη έχουν την ευθύνη  ενημέρωσης της Βιβλιοθήκης για κάθε αλλαγή τηλεφώνου, διεύθυνσης οικίας και εργασίας, είτε αυτή είναι προσωρινή είτε είναι μόνιμη, καθώς και άλλων προσωπικών πληροφοριών που αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής νέου μέλους.

Η ταυτότητα, η μορφή της οποίας είναι ενιαία, εκδίδεται για τα εξωτερικά μέλη με την καταβολή του ποσού 6,80 ευρώ

Το δικαίωμα δανεισμού και οι άλλες υπηρεσίες που παρέχει η ταυτότητα μέλους Βιβλιοθήκης είναι αυστηρά προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα.

Η έκδοση ταυτότητας για συλλογικά όργανα εκδίδεται στο όνομα ενός υπευθύνου φυσικού προσώπου (μέλους του συλλογικού οργάνου), το οποίο υποδεικνύεται από το συλλογικό όργανο.

Η ταυτότητα μέλους χρησιμοποιείται μόνο από το νόμιμο κάτοχο που έχει και την αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε δανείζεται.

Επανέκδοση ταυτότητας γίνεται αφού έχει δηλωθεί στη Βιβλιοθήκη και στην Υπηρεσία Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΠΑΚ η απώλεια της. Ο ενδιαφερόμενος επιβαρύνεται με το ποσό 6,80 ευρω. 

Η διάρκεια ισχύος της ταυτότητας μέλους αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της. Εξαρτάται από την ιδιότητα του μέλους και ορίζεται ως εξής:

 

Ιδιότητα Μέλους

Διάρκεια ισχύος ταυτότητας

Ακαδημαϊκό προσωπικό

Μέχρι την αποχώρηση από το ΤΕΠΑΚ

Προπτυχιακός φοιτητής

Μέχρι την λήξη των σπουδών 

Μεταπτυχιακός φοιτητής

2 έτη

Διδακτορικός φοιτητής

3 έτη

Διοικητικό προσωπικό

Μέχρι την αποχώρηση από το ΤΕΠΑΚ

Φοιτητές από ανταλλαγή

Ίση με την διάρκεια παραμονής

Ειδικοί επιστήμονες

1 έτος

Εξωτερικό μελος

1 έτος

Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Λευκωσίας

1 έτος

Απόφοιτοι

3 χρόνια

Μέλος συνεργασίας

Μέχρι την αποχώρηση από το πανεπιστήμιο που ανήκει