Κάρτα μέλους / Φοιτητική ταυτότητα

Η χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης προϋποθέτει την έκδοση κάρτας Βιβλιοθήκης, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης με την παραλαβή της φοιτητικής ταυτότητας του δηλώνει αυτομάτως ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους που διέπουν τον κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ.

Τα μέλη έχουν την ευθύνη ενημέρωσης της Βιβλιοθήκης για κάθε αλλαγή τηλεφώνου, διεύθυνσης οικίας και εργασίας, είτε αυτή είναι προσωρινή είτε είναι μόνιμη, καθώς και άλλων προσωπικών πληροφοριών που αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής νέου μέλους

Το δικαίωμα δανεισμού και οι άλλες υπηρεσίες που παρέχει η κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης είναι αυστηρά προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα. Η κάρτα μέλους χρησιμοποιείται μόνο από το νόμιμο κάτοχο που έχει και την αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε δανείζεται.

Η έκδοση ταυτότητας για συλλογικά όργανα εκδίδεται στο όνομα ενός υπευθύνου φυσικού προσώπου (μέλους του συλλογικού οργάνου), το οποίο υποδεικνύεται από το συλλογικό όργανο.

Αν επιθυμείτε να γίνετε εξωτερικό μέλος της Βιβλιοθήκης παρακαλούμε όπως συμπληρώστετε την ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής νέου μέλους.. Τα εξωτερικά μέλη καταβάλλουν το ποσό των €17,00 για την ετήσια συνδρομή και €10,00 για το κόστος έκδοσης της κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης.

Η διάρκεια ισχύος της κάρτας μέλους αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της. Εξαρτάται από την ιδιότητα του μέλους και ορίζεται ως εξής:

 

Ιδιότητα Μέλους

Διάρκεια ισχύος ταυτότητας

Ακαδημαϊκό προσωπικό

Μέχρι την αποχώρηση από το ΤΕΠΑΚ

Προπτυχιακός φοιτητής

Μέχρι την λήξη των σπουδών 

Μεταπτυχιακός φοιτητής

2 έτη

Διδακτορικός φοιτητής

3 έτη

Διοικητικό προσωπικό

Μέχρι την αποχώρηση από το ΤΕΠΑΚ

Φοιτητές από ανταλλαγή

Ίση με την διάρκεια παραμονής

Ειδικοί επιστήμονες

1 έτος

Εξωτερικό μελος

1 έτος

Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Λευκωσίας

1 έτος

Απόφοιτοι

3 χρόνια

Μέλος συνεργασίας

Μέχρι την αποχώρηση από το πανεπιστήμιο που ανήκει